แบบเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 +เฉลย


รหัสสินค้า  281934010

แบบเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 +เฉลย

รหัสสินค้า  281934010

คุ้มกว่า

รับ ALL POINT ทุกการช้อป

  • ISBN: 8858710311419
  • แบบเรียนวิทยาศาสตร์ สำหรับน้องๆ ชั้น ป.1
  • เนื้อหา กิจกรรม และแบบทดสอบครบถ้วน ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
฿ 108
฿ 120
10%
ประหยัด ฿ 12
ใช้ได้ตั้งแต่  05/03/2019 - 25/07/2021
รวมยอดของ
- +
มีสินค้าในสต๊อก
สินค้านี้จำกัดจำนวนในการสั่งซื้อ

การจัดส่ง

จัดส่งฟรีเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) รับสินค้าภายใน 2 - 5 วันทำการ หลังชำระเงิน
ฟรี
จัดส่งตามที่อยู่ รับสินค้าภายใน 2 - 5 วันทำการ หลังชำระเงิน

สินค้าใกล้เคียง

ขนาดสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์ (กxยxส) 18.5x25.8x0.8 ซม.
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ 0.24 กก.

เนื้อหาโดยสังเขป

แบบเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 +เฉลย

          วิทยาศาสตร์ คือ กระบวนการหรือวิธีการแสวงหาความรู้ ความจริงจากธรรมชาติอย่างมีระบบ เพื่ออธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยการสังเกต ทดลอง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีจิตวิทยาศาสตร์หรือเจตคติวิทยาศาสตร์ มีการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้

          วิทยาศาสตร์จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดํารงชีวิตของมนุษย์ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการสําคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะที่สาคัญในการค้นคว้าความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยาน ตรวจสอบได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงการนำความรู้ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผล มีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน

          หนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 ได้จัดทำให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการมีทักษะสําคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลาย สามารถนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต

ณัฏฐวีร์ ทวีวิเสสานนท์

 

สารบัญ

แบบเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 +เฉลย

หน่วยที่ 1 มาเรียนวิทยาศาสตร์กันเถอะ

- บทที่ 1 เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ แบบนักวิทยาศาสตร์

- แบบทดสอบท้ายบทที่ 1

หน่วยที่ 2 ตัวเรา สัตว์ และพืช

- บทที่ 1 ร่างกายของเรา

- บทที่ 2 สัตว์และพืช

- บทที่ 3 พืชและสัตว์ในท้องถิ่น

แบบทดสอบท้ายบทที่ 1 - แบบทดสอบท้ายบทที่ 3

 

แบบเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 +เฉลย

ISBN : 8858710311419

ผู้แต่ง : ณัฏฐวีร์ ทวีวิเสสานนท์

สำนักพิมพ์ : ซิซินี เอ็นเตอร์เนชั่นแนล

หน้า/จำนวนเล่ม : 158 หน้า

ชนิดปก : ปกอ่อน

เนื้อในพิมพ์ : สี่สี

 

เนื้อหาปกหลัง

จุดประกายความคิด การสังเกตและตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว

เรียนรู้สิ่งต่างๆ แบบนักวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างทักษะในการแสวงหาคำตอบอย่างเป็นระบบ

มีกิจกรรมหลากหลายใช้ในการฝึกฝนและพัฒนากระบวนการคิด รวมทั้งแบบทดสอบท้ายบทใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ความเห็นของลูกค้า (จากทั้งหมด 0 คน)
ภาพรวมความพึงพอใจ
0
0
0
0
0
ความเห็นของลูกค้าเฉลี่ย
ยอดรวม  ยังไม่มีการประเมิน